F.A.Q.

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen.
Zit jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Vragen over gebruik van het platform

Op een server van Gebiedonline in Nederland. Onze technische partner CrossmarX handelt alle hosting en techniek voor ons af.
De beveiliging is goed. Er worden jaarlijks security-audits gedaan.
Dit is nog nooit ergens gebeurd. En als het gebeurt, is het makkelijk te corrigeren of weg te halen.
Dat kan nu niet, maar het is bespreekbaar. De vraag is of het wenselijk is, want juist het feit dat iedereen bekend is, draagt bij aan de positieve taal op het platform.

De data staat op de server van Gebiedonline bij een beveiligde hosting-partij in Nederland. Alleen CrossmarX heeft daar toegang toe. Elk netwerk blijft eigenaar van zijn eigen gegevens (en kan exports krijgen). De leden van de coöperatie bepaalt samen of externe partijen (bijvoorbeeld gemeenten) iets met de data mogen doen (geaggregeerd).

Er is een advertentiemodule beschikbaar waar nu mee wordt geëxperimenteerd. Functionaliteit voor zichtbaarheid voor sponsors zijn in ontwikkeling. Het idee is dat eventuele inkomsten worden gebruikt om de lokale gemeenschap en economie te versterken en/of de kosten voor gebruik van het platform (deels) te dekken.

Elk platform ondersteunt een bepaalde community. De community kan geografisch begrensd zijn: een buurt, wijk, stad of regio. Maar het kan ook georganiseerd zijn rondom een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie of zorg. Uiteraard kan het ook een combinatie betreffen. Het betreft altijd mensen die zich met een gebied of thema identificeren, die samen iets voor elkaar willen krijgen en daarom als netwerk met elkaar aan de slag willen.

Vragen over lid worden en kosten

Ja, samen zijn we Gebiedonline. Elk lid heeft één persoon als contactpersoon van de coöperatie – en ook één persoon als eventuele vervanging. Deze persoon heeft een stem in de ontwikkelagenda. Samen bepalen we hoe we het platform doorontwikkelen en/of aanpassen.

Lid worden bij een coöperatie is iets anders dan klant worden van een leverancier. Alle leden hebben in de basis dezelfde rol en verantwoordelijkheid: ieder lid vertegenwoordigt een community, wordt zelf expert van het platform, mede-ontwerper en ambassadeur. Er hoort ook bij dat je meehelpt met het runnen van de coöperatie. Dat kunnen ook kleine ad-hoc taken zijn.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 1.000,- inclusief BTW. Daarmee krijg je de beschikking over alle standaardfuncties van het platform. Je kan het uiterlijk aanpassen. (HalloIJburg.nl is een goed voorbeeld). Als een lid onvoldoende middelen heeft, mag (schriftelijke gemotiveerd) € 500,- betaald worden. Een dergelijk verzoek wordt altijd geaccepteerd, tenzij een ander lid zwaarwegend bezwaar heeft.

P.S. Tot/met 2022 bedroeg de contributie voor het eerste jaar € 2.500,-, inclusief BTW. Vanaf 2023 is het eerste jaar even duur als de overige jaren, nl. € 1.000,- inclusief BTW 

Ieder lid krijgt jaarlijks een factuur, die binnen drie weken betaald dient te worden. Je betaalt vanaf het moment dat je instapt (en dus niet per kalenderjaar). Die timing geldt ook voor de volgende jaren van lidmaatschap.

Ieder jaar in het najaar wordt, in de ledenvergadering, de contributie voor het volgende jaar vastgesteld. Zie ook de volgende vraag (17).
Er is geen nog (nog) goedkopere of gratis versie. Het doel van de coöperatie is wel dat zoveel mogelijk lokale netwerken voor het realiseren van hun doelen een geavanceerd online platform kunnen gebruiken. Daarom willen we enerzijds het platform beter maken en anderzijds de drempel voor gebruik verlagen. De contributie is na het eerste jaar dan ook substantieel omlaag gegaan (grofweg met 50%). Het doel is de kosten telkens verder omlaag te brengen.

Dit kan nu niet. We kunnen ons voorstellen dat dit in de toekomst wel mogelijk gaat zijn, maar de leden hebben vooralsnog niet gekozen hierin te investeren. Als je de mogelijkheden wil zien, kan je de websites van de verschillende netwerken bekijken; dat geeft een goed beeld. Als je serieus geïnteresseerd bent, is er altijd wel een lid die je een persoonlijke demo wil geven.

Een nieuw netwerk kan binnen een paar minuten live zijn, met een versie vergelijkbaar met Hallo IJburg, maar dan uiteraard helemaal leeg. Het installeren van een SSL-certificaat voor veilig gebruik van de website onder je eigen domeinnaam kost doorgaans 1 a 2 dagen.

Zou je ook een digitaal platform willen in eigen beheer, waarbij je samen met de leden de ontwikkelrichting van de techniek bepaalt. En ook samen de hoogte van de contributie bepaalt? Waarbij je in een breed (nationaal & internationaal) netwerk terecht komt met veel praktische ervaring en een hoge bereidheid tot kennisdeling? Waarbij de data niet in handen is van een commerciële partij en je dus zelf kunt bepalen wat je met je eigen data doet? Kortom een lokale, digitale plek, die helemaal van jou is? Neem dan contact op, we vertellen je graag meer. Wil je lid worden? Ga dan naar https://gebiedonline.nl/start-een-platform

Vragen over de coöperatie

De coöperatie Gebiedonline ontwikkelt het online platform vanuit de overtuiging dat maatschappelijke en democratische vernieuwing noodzakelijk is, dat lokale netwerken daar een sleutelrol bij kunnen vervullen en dat die netwerken effectiever worden als ze door een goed online platform worden ondersteund. Het idee achter de coöperatie is dat het platform beter wordt door het gezamenlijk te ontwerpen. Daarnaast wordt het platform goedkoper door de kosten te delen.
De kernactiviteit van de coöperatie is het gezamenlijk doorontwikkelen van het online platform Gebiedonline.
Gebiedonline is een ideële coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Het is een coöperatie U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. De leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele door het platform veroorzaakte schade. Het bestuur is dat wel, maar daar is een verzekering voor afgesloten.
Gebiedonline is er voor plat georganiseerde lokale netwerken. Gebiedonline kan worden ingezet door mensen die als vertegenwoordigers van verschillende lokale stakeholders, denk aan bewoners, ondernemers en instituties, met het netwerk de kwaliteit van hun woon/leefomgeving willen verbeteren. Gebiedonline is dus niet bedoeld als top-down publicatieplatform voor instituties.

Er zijn steeds meer aanbieders voor online platformen. Onderscheidend aan ons platform is dat het een bewezen oplossing is, met zeer uitgebreide (instelbare) functionaliteiten. Samen met technologie-partner CrossmarX voegen we ook flexibel en snel nieuwe functies toe. Daarnaast is het platform een ideële coöperatie waarin de leden samen de touwtjes in handen hebben. De leden beslissen zelf over de doorontwikkeling van het platform, over wat er met de gegevens gebeurt en over de hoogte van de contributie.

Twee keer per jaar houden we een online algemene ledenvergadering (ALV) om coöperatie-zaken te bespreken. Daarnaast zijn er maandelijk online ledenbijeenkomsten waarin we verbeterwensen voor het platform bespreken. ELke tweede dinsdag van de maand tussen 20 en 21 uur. Over de ontwikkelagenda zijn we ook doorlopend online in gesprek. We handelen daar zoveel mogelijk direct af. Geselecteerde belangrijke en/of moeilijke kwesties promoveren naar de maandelijkse vergadering. Tenslotte streven we ernaar om jaarlijks een fysieke bijeenkomst te organiseren in een informele setting of bijv. een strategiemiddag.

Alle besluiten in de vergadering worden genomen op basis van consent (het basisprincipe binnen de sociocratie). Dit houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de leden beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Consent verschilt van consensus in de zin dat degene die ‘consent geeft’ niet ‘voor’ het voorstel hoeft te zijn, alleen maar ‘niet tegen’. Consent zorgt voor focus op gezamenlijkheid en voor besluitvaardigheid.

De verschillen tussen de leden zijn groot. Wat precies succes bepaalt weten we (nog) niet. De belangrijkste voorwaarden lijken te zijn dat ergens duidelijke gemeenschappelijke doelen of belangen bestaan (die ook echt leven onder de mensen) en dat er een actief netwerk van trekkers is, dat er alles aan doet mensen te betrekken en daartoe zowel offline als online ondersteuning biedt